Left sidebar

Építőipari kivitelezők, felelős műszaki vezetők felelősségbiztosítása

Ajánlatkérés  Kivitelezői felelősség díjszámító oldalunk:  http://kivitelezesbiztositas.hu

Kivitelezők és felelős műszaki vezetők felelősségbiztosítása egyszerűsített bejelentési eljárásos munkákra és egyéb projektekre egyaránt köthető. Jellemzően azonban az e-naplóba kötelezően feltöltendő felelősségbiztosítás és az egyéb munkákra is kiterjedő kockázatvállalás  csak külön kötvénnyel oldható meg.

Mi számít biztosítható tevékenységnek?

 • építőipari kivitelezési tevékenység
 • felelős műszaki vezetői tevékenység

Önálló Felelős műszaki vezetői tevékenységre is köthető szakmai felleősségbiztosítás,abban az esetben, ha a szakmai tevékenységet alvállalkozói viszonyban látják el és csak ezt a területet kívánják biztosítani.  
 

Mire vonatkozik a biztosítási fedezet?

Káresemény akkor következik be, amikor a biztosítottal, alkalmazottjával, vagy a fedezetbe vont alvállalkozójával szemben a megbízó, vagy szerződésen kívüli harmadik személy kárigénnyel lép fel. A fedezet a dologi, személyi sérüléses károkat és a szolgáltatás tárgyában okozott károkat egyaránt megtéríti.
A károkozás történhet a kivitelezés közben, de az is elődordúlhat, hogy a kivitelezés befejezését követően derül ki, hogy egy hibás munkavégzés miatt később kár keletkezik a megbízónál.

A tisztán pénzügyi veszteségekre a kivitelezők és felelős műszaki vezetők szakmai felelősségbiztosítása biztosítónként eltérő módon érvényes. A megbízóra kiszabott esetleges hatósági bírságok, megfelelő felelősségbiztosítás esetén térülnek. 

Ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az építés szerelés ( C.A.R.) biztosítás, egy szűkebb felelősségbiztosítási védelmet biztosít, mely nem érvényes a megbízónak okozott esetleges károkra, csak harmadik személyekkel kapcsolatos károkozásra terjed ki. 

Milyen költségeket térít a biztosító kivitelezői felelősségbiztosítás esetén?

 • a károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést; valamint a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket;
 • személyi sérüléses kár esetén a károsult elmaradt vagyoni előnyét.
 • a biztosítottat terhelő sérelemdíjat, amennyiben a károsult bizonyítja, hogy a személyiségi jogai sérültek. 
 • a kártérítési követelés és a sérelemdíj után felszámítható késedelmi kamatot
 • a biztosítási eseménnyel összefüggésben felmerülő jogi eljárás költségeit (pl. eljárási díj, illeték, biztosítottat terhelő perköltség stb.)
 • A  jogi képviseletet ellátó ügyvéd megbízási díját, valamint szakértő költségeket
 • a biztosítottat terhelő társadalombiztosítási megtérítési igényeket;
 • a kárenyhítés körébe eső költségeket.

Milyen károk fordulhatnak elő a valóságban?

Gyakori káresemény az eláztatás, vagy munakvégzés közben a szomszádoknak okozott egyéb károk. Többször tapasztaltunk esővíz elvezető csatorna hibályából, vagy tetőhéllyalási problámából adódó felelősségbiztosítási káreseményt is. De adódhat olyan eset is, ahol személyi sérülést okoz egy rosszúl elvégzett munka, vagy egy nem megfelelően elkerített munkaterület.   
Mi az a kötelező kivitelezői felelősségbiztosítás?

Egyszerüsített bejelentési eljárás alá tartozó project esetén a megbízóval közvetlenül szerzödő kivitelezők (szakági vagy generál kivitelezés)  a 353/2016 kormányrendelet szerinti  minimális feltételrendszernek megfelelő szakmai felelősségbiztosítást köteles kötni.  
A kötelezettség csak a lakóépület építésének egyszerűsített bejelentéséről szóló 155/2016 sz. kormányrendelet hatálya alá tartozó kivitelezői megbízásokra vonatkozik. Tehát az engedélyköteles eljárásokra, nagyobb projektekre a felelősségbiztosítás megkötése továbbra is önkéntes marad.

Mennyi időre köthet kivitelező, felelős műszaki vezetői felelősségbiztosítás?

A biztosítás csak teljes tevékenységre,minimum egy évre, a szakmai tevékenységből származó éves árbevétel alapján köthető és a biztosítás folyamatos fennállása alatt okozott, bekövetkezett és bejelentett károkra terjed ki az alapfedezet.

Mire kell különösen odafigyelni?

 • A biztosítás megszüntetése, vagy új biztosítótársasághoz történő áthelyezése esetén a megszünést követően csak 30 napig jelenthető kár a régi szerződés hatálya alatt bekövetkezett káresemény kapcsán. Ez az időszak időbeli hatály kiterjesztése záradék alkalmazásával, 5 évre módosítható.
 • Mindig figyeljenek a pontos adatközlésre, és a lényeges változások lejelentésére.
  A díjszámítás alapja az éves tervezett árbevétel. Amennyiben a vallós árbevétel lényegesen meghaladja a biztosítónak körábban bejelentett, az alulbiztosítottság megállapításához és pro rata kártérítéshez vezethet. Pro rata kártérítés esetén a biztosító olyan arányban téríti csak meg a kárt, amilyen arányban a közölt és valós árbevétel aránylik egymáshoz. 
 • Munkáltatói felelősségbiztosítás csak külön kiegészítéssel biztosított.
 • Alvállalkozók által okozott károk fedezetbevonása javasolt.
 • Munkagépekkel okozott károk fedezete rendszerint csak külön záradék és pótdíj alapján biztosítható.

Sok féle munkámat biztosíthatom egy kötvényben?

Mindig igyekszünk a lehető legoptimálisabb megoldást kidolgozni, de az egyszerüsített bejelentési eljárás alá tartozó és egyéb munkákat a legtöbb biztosító nem hajlandó együttesen kezelni.  
Mennyibe kerül a szakmai felelősségbiztosítás kivitelezőknek?

A díjszámítás a szakmai tevékenység éves árbevétele szerint, az igényelt limitösszeg figyelembevételével kerül meghatározásra. Ennek díját egyedi ajánlatkérés után tudjuk meghatározni. Igyekszünk megbízóink részére a legkedvezőbb díjon megfelelő fedezetet találni. 

Példa felelős műszaki vezetők általános és szakmai felelősségbiztosítási díjára:

éves árbevétel: 10 000 000 Ft
kártérítési limit: 5 000 000 Ft/káresemény, 15 000 000 Ft/év
éves biztosítási díj: 60 682 Ft

Példa építőipari kivitelezők általános,környezetszennyezési szakmai és munkáltatói felelősségbiztosítás fedezetének díjára

éves árbevétel: 40 000 000 Ft
kártérítési limit: 10 000 000 Ft/káresemény, 30 000 000 Ft/év
alkalmazottak száma 3 fő
éves biztosítási díj: 188 196 Ft

Példa építőipari kivitelezők kötelező felelősségbiztosítására

éves árbevétel: 80 000 000 Ft
Projektek száma 5 db
kártérítési limit: 10 000 000 Ft/káresemény, 30 000 000 Ft/év
alkalmazottak száma 3 fő
éves biztosítási díj: 110 000 Ft

 

Mit jelent a kiterjesztett kárbejelentési időszak?

Az alapfedezet a biztosítási időszak alatt bekövetkezett, tudomásra jutott és bejelentett káreseményekre nyújt fedezetet (mindhárom feltételnek együttesen kell teljesülnie). A kiterjesztett kárbejelentési időszak záradék értelmében a biztosító a fedezet fennállása alatt okozott, de a biztosítás megszűnését követően bekövetkező, illetve tudomásra jutó károkra is vonatkozik, megadott időtartamig.

E-napló adminisztrációs tudnivalói

A kivitelezőnek:

 • rendelkeznie kell a felelősségbiztosítással legkésőbb a kivitelezési munka megkezdésekor,
 • nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítási szerződés meglétéről a szerződésben,
 • nyilatkoznia kell a kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésekor a felelősségbiztosítása kötvényszámáról, a biztosító nevéről (az igazolást a biztosító a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül köteles térítésmentesen kiállítani).

fel kell tölteni a naplóba a biztosító által kiadott igazolást arról, hogy a bejelentéssel érintett

Right sidebar